Τι είναι το Skepsis Graph

Το Skepsis Graph είναι ένα πρότυπο πρωτοποριακό επιστημονικό σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, που διερευνά την προσωπικότητα, τις δεξιότητες, τις κλίσεις, τις ικανότητες αλλά και τα ενδιαφέροντα του ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που ταιριάζουν στον καθένα καθώς και τα αντίστοιχα πεδία σπουδών, ερευνώντας τον τρόπο λήψης αποφάσεών του μέσα από τις κυριαρχίες του εγκεφάλου του.

Είναι γνωστό πως ο τρόπος λήψης μιας απόφασης εξαρτάται από μια σειρά διεργασιών που συμβαίνουν στον εγκέφαλο, που έχουν άμεση σχέση με τις καταγραφές που υπάρχουν σ΄ αυτόν, την εμπειρία και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το άτομο τα πράγματα και το περιβάλλον του.

Έτσι το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση είναι, να ανακαλύψει το άτομο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα και τις καταστάσεις, δηλαδή τις κυριαρχίες του εγκεφάλου του.

Για πρώτη φορά, τον Απρίλιο του 1997 απαντήθηκαν τα πρώτα ερωτηματολόγια χειρόγραφα τότε, από μαθητές του καθηγητή κ. Χρήστου Μουρατίδη, τα αποτελέσματα των οποίων μελετήθηκαν και συγκρίθηκαν με την πορεία των ατόμων αυτών στη ζωή τους.

Στη διάρκεια των ετών αυτών περισσότερα από 4.000 ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν και αξιολογήθηκαν, με πρωταρχικό στόχο την παιδαγωγική προσέγγιση του ατόμου-προσώπου-μαθητή, τον τρόπο αντίληψής των μαθηματικών, φυσικών επιστημών, εικαστικών, φιλολογικών και άλλων μαθημάτων και γενικότερα τη στάση του απέναντι στη πρόσληψη και εφαρμογή της γνώσης.

Σαν αποτέλεσμα αυτής της 20ετούς έρευνας και η παρακολούθηση της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων, φέρνει από το 2017 μια νέα συνεργασία με τον επιχειρησιακό σύμβουλο κ. Περικλή Παπαγεωργίου, ώστε το όλο εγχείρημα να λειτουργεί σε ηλεκτρονική αυτοματοποιημένη μορφή ενώνοντας γνώσεις και πείρα κάνοντάς το προσβάσιμο σε όλους.

Το Skepsis Graph αποτελείται από 50 ερωτήσεις και η διάρκεια του συνήθως διαρκεί μερικά λεπτά. Οι ερωτήσεις δεν απαιτούν κανένα γνωστικό επίπεδο όπως μπορείτε να δείτε και στο «Δοκίμασέ το».

Τα αποτελέσματα του τεστ, αξιοποιούμενα, στηρίζουν και καθιστούν αποτελεσματικότερο τον επαγγελματικό προσανατολισμό, εφόσον μέσω αυτών είναι δυνατόν:

* Να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις όσον αφορά την ένταξη του ατόμου σε επιστημονικά πεδία, στην επιλογή κατευθύνσεων και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε νέους τομείς.
* Να ελεγχθεί αν το ασκούμενο ή υποψήφιο επάγγελμα ή ειδικότητα ταιριάζει στις πραγματικές ικανότητες, δεξιότητες, κλίσεις και προσωπικότητα του ατόμου.
* Να εντοπιστούν περισσότερες κλίσεις του ατόμου και εναλλακτικές επαγγελματικές δυνατότητες.
* Να διαπιστωθεί εάν το άτομο είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που προκύπτουν από συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον.
* Να διαπιστωθούν οι κλίσεις, τα ταλέντα, οι ικανότητες και δεξιότητες αλλά και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που διαθέτει όπως και το επίπεδο στο οποίο το άτομο τα κατέχει.